.:   :.

 
 

1-شوخيه روزگار خيلي داره خنده دار ميشه.مي ترسم اين همه خوشي تو ذوق بزنه.

 

2-امريكا مي زنه عراقيا رو لتو پار مي كنه.كاش فقط امريكاييا بودن..ايتالياييا اسپانياييا

 

و انگليسيها.آخه خيلي احمقانه و كثافتانست كه يه سري اجنبي ولو خوش تيپو

 

خوشگلو نيتيوه اصل باشن.بيان برينين به خونه و زندگيت كه چي؟تو حق نداري تو

 

كشور خودت زره زيادي بزني.اصولا خناق بگيرو بتمرگ سر جات...

 

3-شهرك نشيناي اسراييلي باغاي زيتون فلسطينيا رو از بين بردن.اونم به چه كيفيتي

 

با اره برقي و گريدر اونم چي جلو چشم صاب زمينا..مرده خودش به زمين مي زد.گريه

 

 مي كرد نفرين مي كرد.سنگ پرت مي كرد.اما اون كثافته با يه حالت چندش آوري

 

درختا رو مي بريدو 10 - 15 تا نظامي با اسلحه مواظبش بودنو  جلوي صاب باغا رو مي

 

گرفتنو اگه تلاشه زياد مي كرد.مي گرفتنش مي زدنشو در نهايت با خودشون می

 

بردنش.چرا؟چون اونا لجن در مالن.چون بايد..............من اعصابم خورده....لجن ترين

 

قسمت ماجرا هم حضور هنري-خبري خبرنگارا بود كه يا از صحنه فيلم مي گرفتن يا

 

 عكس.who knows شايد يه روز همين عكسايي كه امروز گرفتن برندهءفلان

 

جايزهءعكاسيه فلان جشنوارهء....بشه.

 

3-اي بابا...من واقعا اعصابم خورده.

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog