.:   :.

 
 

پاشو برو اون قرص روکش دار آبی قرمزه رو که هر ۱۵ ساعت يه بار بايد بخوری

بخور.بعدش تو اتاقه تاريک بخواب.گوسفندا رو بشمور.پاشو.

 

 

 

 

 

 

 

پاشو.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog