.: شروع :.

 
 

اون موقعهايکه اینو نداشتم همش ميگفتم اگه بود چی ميشد.حالا که هست يادم نمياد چی ميخواستم بگم.اون موقعهها که نبود......خب بابا الان که سرو مرو گنده هستش(البته اگه بالا بيادو اگه کار بکنه).

خلاصه که حالا يا بگير شوخی يا نگير همش با شوخی درست شد.همش.

خدا شوخيش گرفتو آدم درست کرد.خنده دار ترين قسمت هم وقتی بود که اومدو اسمشو گذاشت اشرفه مخلوقات!!!چون در حال حاضر اون احمل(جمع مکثر حمال)مخلوقاته.ديروز تو اتوبوس جای نفس کشيدن نبود.همه در حال کما بودن.يه اقايه شريف تا جا داشت خوانوما رو نيگاميکرد.بچه ها وق می زدن.يه دفعه يه خوانومه تو اون هيرو ويری يه کيسه که توش ۱۰ تا تخم مرغ بودو از تو کيفش در مياره و ميده دسته يکی ديگه تا مواضبه بقيه خريداش باشه.نفرت انگيز بود.

آآآآآخخخخپدر صاب بجم در اومد تا همين چند خطو نوشتم.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog