.:   :.

 
 

می خوام برم لزبين بشم تا حاله اين زناييو که اين طوری گشادو خود خواهانه تو تاکسی می

شيننو بگيرم.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog