.:   :.

 
 

به نظره من اين خيلی شاعرانه و با شکوه و رمانتيکه که وقتی اوله صبح پنجره رو بازمی کنی

تا هوای خنکو ملسو کوهستان همراه صدای انواع و اقسامه پرندگان رو استنشاق کنی با

اولين نسيم خنک بوی پشکله تازهء ده بياد تو اتاقت.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog