.:   :.

 
 

با اينا جمله بسازين:

سگ

باقالی پخته

پشم گوسفند.

مرسی.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog