.:   :.

 
 

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت.........به غمزه مساله آموز صد مدرس شد.

من تا اينجا فوق ليسانس قبول شدم..

امروز موفع شيرنی خريدن پول کم آوردم....حسه تام سايری حسه مزخرفيه!!!!!!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog