.:   :.

 
 

مثله اون سگ گره که يه پاشم لنگ بود و حضرت عيسی گفت که در عوض دندونای سفيدو

قشنگی داره. خستم!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog