.:   :.

 
 

من از مسافرت تشريفمو برگردوندم!

 

اونايی که رفتن کيش...حسه همزاد پنداری دارن با من...اوناييم که نرفتن..اميدوارم

برن..چون من حاله توضيح دادن عجايب و غرايبه کيشو ندارم.در ثانی...شنيدن کی بود

 ماننده ديدن؟؟

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog