.:   :.

 
 

امروز مرده گل فروش در حاليکه سکسکه می کرد خارهای يه گله سرخو کندو اونو به من هديه داد.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog