.:   :.

 
 

ديدن بعضی وقتا...مثلا بعد از ۲ سال نه..بعد از n سال که يه خاطره ای رو فراموش می

کنيد..يه دفعه وسط بحث شيرين تاريخ هنر مصر ..اون خاطرهه سرو کلش پيدا می شه

و انگار نه انگار که کلی از اون ماجرا گذشته؟؟؟؟؟

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog