.:   :.

 
 

نه جسوف شدم.نه هيچي.دفعهء اولمم نبود كه مي رفتم تخته سليمان.در واقع تو اين 9

 

ماهه اخير دفعهء سومم بود.

 

من از تهران بدم مي آد

.

من از هواش بدم مي آد.

 

من از اين فضاي غبار آلوده بو گندوي حرص آوره پر تنشه دل آشوب كنه هيزه عوضيه

 

مزخرف بدم مي آد.

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog