.:   :.

 
 

اصنا....زمونه زمونهء دل گرفتنه!!!!!من نمی دونم اون دختر ۲۰ سالهه که تو فرانسه داره زندگی

می کنه...بزرگترين دغدغهء فکريش چيه؟

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog