.:   :.

 
 

امروز اولين کلاسمو به عنوان معلم شروع کردم...یکی می گفت استاديکی می گفت خوانوم!!!يکيم گفت عزيزم!!!!!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog