.:   :.

 
 

اين شبا به خاطره اين بارونای محشره تابستونی..هزار بار از سره ذوق به خدا می رسمو بر می گردم!!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog