.:   :.

 
 

امروز روزه خوبيی بود.تو بزرگراهه چمران همه تو خط می روندن!!به نظره شما عجیب نيست؟؟؟

از يه آقاهه که حاله خرابی داشت و التماس می کرد فالاشو بخرم يه فال خريدم.موقع پس دادنه

بقيهء پولا بايد جيبشو می ديديديد!!!!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog