.:   :.

 
 

تو خيابونه آزادی ديدم اينو:

خواهرم اندامت را به نا محرم مفروش!!!!!!!

حرفيه واسه خودش!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog