.:   :.

 
 

تازگيا از لفظ هلو خوشم می آد.مثل چنار.مثل برگ.مثل آفتاب؟؟؟؟؟؟
به هر حال..

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog