.:   :.

 
 

حالا بهم نگين بی جنبه ولی اين کلمهء سوق الغيشی هم منو علافه خودش کرده!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog