.:   :.

 
 

در خراباته مغان نور خدا می بينم...

لزومی نداره کامنت بذارين واسش!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog