.:   :.

 
 

وقتی فکر می کنم و می بينم که هر چيزی رو نبايد به زبون آورد..اين طوری می شه.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog