.:   :.

 
 

کاش می شد اين قدر شعور داشت که منتظر نماند.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog