.:   :.

 
 

مهم اينه که تو جريانش قرار بگيری..اون وقت همه چيز معنی دار و درست می شه.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog