.:   :.

 
 

خواست بلند بخنده اما بوی شديده يه جوراب نذاشت تازه...هنوز بايد منتظر می موند.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog