.:   :.

 
 

آب زنيد راه را         هين که نگار می رسد.

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog