.:   :.

 
 

از خودمان پرسيديم حال شما چه طور است؟

پاسخ داد با عطر مريم خوش است.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog