.:   :.

 
 

تنها دليله باز نگه داشتنه بلاگم ديزاينه با حالشه و اينکه شايد يه روزی دوباره حالم بياد

واسه نوشتن.

راستش نه حاله نوشتن دارم نه وقتش.

آخه تازگيا انتقام بگيره دروغگو هم شده ام.اونم صرفا بابته يک انتظاره همراه با بوی

 جوراب .و خب طبيعيه که درسم زياد دارمو همين.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog