.:   :.

 
 

ديشب داشتم از عصبانيت فنا فی اللاه می شدم گفتم بيامو اين تو بنويسم.اولش نوشتم(کلی فحشو بدو بيراه)بعدش نوشتم سگ.قربان فقط سگش افتادو بقيش به قول دوستان با ادب به ـاک رفت.

ميدونی مشکل اينجا ا که اينجا هم نميشه راحت حرف زد.بايد يه فکر اساسی کرد.فکری که تا نوشتی ش دوستان نيان بگن اااا شونو ميگی؟؟؟؟آخه انگار يه دختر ليسانسيه دم بخت(خودم)کاری به جز Shawn  نداره!!!!

هی ی ی  ای روزگار.به جان خودم همش شوخيی همش شوخی.مرتيکهء جلف( شونو نميگما...وای خدا بدور.)حالا به استثنای اون همهء دوستان غير موءنث يه جورای جلفن مگر خلافش ثابت شه.که خوب عزيز دل -Shawn -اينو ثابت کرده.حالا تا ميگم ش يه وقت فکر نکنين منظورم شونه هااا..نه.(يعنی منظورم کيه؟)وايييی  خاک عالم چه قدر ش وجود داره.واه واه.خونو خون کشی راه می افته.ببين رفيق گه خوردم.منضورم همون شوهره باور کن راست ميگم.همه چی ش دارهگند بزنن.

ميگما حالا خوبه دوباره اينا بالا نيان آی ميخنديم آی ميخنديم.

 

 

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog