.:   :.

 
 

تو اين مايه ها که دوستان من متغلق يه همه شما هستم!!!!!
تو برو خوش باش عجالتا تا بعدم خدا کريمه برادر.
روشم يه قلپ آب يادت نره يه وقت ميره سر گلوت باز بالا مياريا.حالا تو هم هيييی بگو.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog