.:   :.

 
 

می خوام خيالتو با يک تپانچه بکشم.

مگه غير اينه که تو از اول يه خيال بيش نبودی؟؟خيالو چه به اين حرفا اصن.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog