.:   :.

 
 

اوه عزيزم عزيزم.

مگه بهت نگفته بودم وقتی ادرار داری نبايد خودتو نگه داری؟

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog