.:   :.

 
 

عزيزم؟

حتما باید بهت بگم که زیپتو بايد بکشی پايين وقتی ادرار داری؟

دلت می خواذ همه فکر کنن که به قول اون آقاهه تو عاشقی؟

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog