.:   :.

 
 

فقط گفتنه يک حرفه زيبا روزمو به گند کشيدو مردگانو بيدار کرد.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog