.:   :.

 
 

تکرار می کنم...

فرقه انسان دوستی و حماقت و قانون مندی و بلاهت کجاست؟؟

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog