بعد اين همه سال عادی نشدن هم مسخرست هم عجيب هم يک سوژهء مناسب برای

 روانشناسی و جامعه شناسی .

اينکه اصولاْ چرا هيچ حد و حريم شخصی در کوچکترين مکان های عمومی حتی به

کوچکی تاکسی و اتوبوس تعريف نشده است ؟

 راه رفتن توی خيابان های تهران هر روز غير ممکن تر می شود .

/ 0 نظر / 3 بازدید