خوابی هولناک مرا درست در ساعت ۱۵:۲۹ دقيقهء بعد از ظهر..درست ۱ دقيقه قبل از

بيدار شدنم همچون ملافه ء دو نفرهء سفيدی که بر روی بالا پشت بام خانه ای نزديک

اقيانوس که زير آفتاب ۱۵:۲۹ دقيقه ای در حال خشک شدن است به دريا فکند .

/ 9 نظر / 8 بازدید
javanzan

پينگ شد. صحت خواب

سفر شب

خواب و ملافه و سفيد و دو نفره و اقيانوس و دريا .....؟کجاش هولناکه؟!

Minimal

اوووووه .... من به آخر جمله که ميرسم اولش يادم ميره !!

زروان

تا حال چند بار افتادی تو دريا؟/؟/؟/؟

حاجی

چطور زنده ای هنوز ؟

علي كوچيكه

خوب؟غرق شدی؟۲ سال ميخوام خوابه يکيو ببينم نميشه !دلم ميگيره چون تو بيداری ديگه هيچ وقت نميتونم ببينمش.