خبمنهممیتونم ..همونطوریهمکهگفتهشدهيچقرارنيستکسیبفهمه .اصلاْازخداچهپنهون خودمونهمنفهميمانگارکهبهتره ..حالانيستکهالانخيلیمثلاْفهميديمحتیاينوهمکسینبايد بفهمهتوهمازمنتاويلتفسيرومرگموءلفاينانخواهخودممنمیخوامکهبفهممنهمیفهمماينکه کسینبايدبفهمهحتیخودمونهم نفهميم بهتره از خدا چرا پنهون ؟

/ 18 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حاجی

اينم ترجمه پست خانوم برای جماعت خواننده گشاد ! باشد که رستگار شوم ...

زروان

جز آگاهی ما به موضوع ... زبان از وصف آنچه تجربه نکره قاصر است ... اما اين دفعه هيچ قهقهه ای در کار نيست ...

LEON

من عاشق نفهميدنم!

ا-هومت

شاعر ميگه : نکه نک نکه نيه‌خوه‌نيد‌ی

fati

اسپيست خرابه؟؟

علي كوچيكه

ولی خودمونيم من که فهميدم منظورت چی بود.قشنگ بود.

اركيده

مردم تا خوندم.ولی خوندم.......................

حاجی

اينا عجل جماعتين ! من که ترجمه کرده بودم شاهکارا...