دارم تشريفمو می برم مسافرت..يه چند روز نيستم....خوش باشيد جميعا ای آنهايی که

 اينجا را می خوانيد!!!!

/ 27 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ahmad

تازه اينکه چيزی نيست اومدی نبودم اومدم نيستی

کلر 2 لون

bon voyage negar bloger

ا-هومت

يه چيز ديگه هم هست که ميگه‌ : من بيدم تو نبيدی بعد تو بيدی من نبيدم بعد اودم گفتن يه احمدی هست شکل درخت بيده و هی تا صبح بيد بيده

ahmad

بعضيا ميرن کيش می خورن کيش ميش ولی خوب مواظب باش مات نشی هديه يلدت نره

margarita

چه معنی داره اينقدر دلم تنگ شه؟برای من مرجان مياری؟تو که غواصی بلد نيستی!!!!ها ها...من منتظرم بيايی که جماعتيو مسخره کنيم...حالی ببريم...بيا ديگه!

sarbaaz

طشريف نگار جون! نيامد زصفر / اينک من و اين داق دل و خون جگر!

margarita

خوشم آمد!کاش يه چيز ديگه از خدا می خواستم!خوش اومدی جونم..ای ميلتو چک کن...عکس جن بو داده برات فرستادم

sarbaaz

ذمن نگارم خبر ندارد /به هال ضارم نزر ندارد...رصيدن به خير شايدم...!