وقتيه که آب رفته باشه تو دماغتون   برای چند ثانبه همه چيز تباه و تيره است .

(دوستان ناباور امتحان کنند کاملاْ مجاناْ  .)

/ 0 نظر / 2 بازدید