۱- بعد اين همه سال هنوز من رو نمی فهمی ... اصلاْ نفهميدی دارم از غصه چروک می شم.

۲- بعد اين همه سال برات اون قدر ها هم که می گی مهم نيستم .

۳- تنهاييه پر هياهوی من !

گفتی اسم نويسندش کی بود؟

/ 0 نظر / 2 بازدید