عزيز تر از جانم

از  دست چپ شروع کن به بالا اومدن ... حالا بپيچ ...آها..بايد کمی سربالايه مرطوبِ

 آغشته به خونهای ولرم همچون آب مانده از باران نيامدهء ديشب در گودالِ

کوچکِ مويرگهای پاره شدهء شُش های پر از نفرتِ آغشته به بوی سيگار و البته کمی

 تحصيلات و اندکی ادب که از کودکی فراگرفته رو بيای بالا ..خب..حالا عُق می زنه .

/ 1 نظر / 2 بازدید