فهميدی که خونمون طبقهء بيست و دومه؟ تو وفاداری تا موهام بلند شن.

/ 6 نظر / 6 بازدید
ناخدا

از نوکه برج تا کفه همکف.... وفادار!

بچه مخفی

الان باز مينی مال مياد ميگه چيزی نفهميده! خب يه طوری بگو بچه بفهمه!!

Allameh Guy

وقتی بلند شد بايد تصميم بگيری که موهاتو بلند پائين بدی و اجازه بدی بياد بالا... شاهزاده‌های ديروز حرامزاده‌‌های امروزاند

زروان

رهگذر ایستاد نگاهی به انتهای بی‌انتهای جاده انداخت. در افق هماغوشی خورشيد و ابر بود و زیبایی درخت و غرور کوه. به راه افتاد و همچنان رو به انتهای بی‌انتهای جاده گام برمی‌دارد...

محيا

منم بيست و دو طبقه زير ِ زمين زندگی می کنم !