پست های ارسال شده در دی سال 1383

خب جای بالشتتو عوض کن.... اه چرا اين قدر گرمه؟؟؟ده سره.. گوسفندا رو بشمر.....يک گوسفند...دو گوسفند....ای بابا بی خيال گوسفند...فقط  بشمر... يک..دو..سه............پونصدوشصتو ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 2 بازدید
برای سروش :   تونستم بدون مجذوب شدن به برف سفيدی که تو شب برق های بنفش داره به درهء سوم برسم .
/ 7 نظر / 2 بازدید
خونه اش رو رو قله ساخت.همونجايی که اولين نور دنيا درست می شه.همون نور سرخ و نيلی طلوع رو می گم.
/ 8 نظر / 3 بازدید