پست های ارسال شده در مرداد سال 1384

خبمنهممیتونم ..همونطوریهمکهگفتهشدهيچقرارنيستکسیبفهمه .اصلاْازخداچهپنهون خودمونهمنفهميمانگارکهبهتره ..حالانيستکهالانخيلیمثلاْفهميديمحتیاينوهمکسینبايد بفهمهتوهمازمنتاويلتفسيرومرگموءلفاينانخواهخودممنمیخوامکهبفهممنهمیفهمماينکه کسینبايدبفهمهحتیخودمونهم نفهميم بهتره از خدا چرا پنهون ؟
/ 18 نظر / 6 بازدید
روز جمعه ای که خورشيد و ابرها روی کوهها چيدمان رنگهای طلايی و گندمگون راه ميندازند . محض تاکيد!
/ 7 نظر / 6 بازدید