پست های ارسال شده در مهر سال 1384

داشتم می گفتم برات فکر کنم که تو داشتی می گفتی من از نسيم طلوع هم مهربون ترم برات فکر کنم .  
/ 14 نظر / 8 بازدید