درست همين جاست

وسطٍ وسط کلم

وقتی کاری بهش ندارم صاف جلوی چشممه ..زنده و روشن

اما نمياد ..رو سطح نمی آد .

/ 0 نظر / 2 بازدید